Адрес: Адреса: вул. Черняховського, буд. 103, ауд. 241 м. Житомир, 10005 тел.: (0412) 24-09-91 e-mail: zsnt.asko@ukr.net


Положення ЖСНТ "АСКО"

1. Загальні положення:

1.1. Житомирське студентське наукове товариство “АСКО” (далі – ЖСНТ “АСКО”), що засноване на обліково-фінансовому факультеті (далі – ОФФ) науковим об’єднанням студентів ОФФ Житомирського державного технологічного університету (далі – ЖДТУ), які приймають активну участь в науково-організаційній та дослідницькій роботі.

1.2.ЖСНТ “АСКО” здійснює свою діяльність на принципах самоуправління, відкритого характеру діяльності, духу взаємної поваги та культури наукового спілкування студентів.

1.3. Питання створення, реорганізації та ліквідації ЖСНТ регулюються на відкритих звітно-виборчих конференціях студентів, викладачів ЖДТУ.

2. Цілі та напрями діяльності ЖСНТ “АСКО”.

2.1. Метою діяльності ЖСНТ “АСКО” є зацікавлення студентів в активній участі у студентському житті ОФФ та активізації наукової діяльності студентів у сфері бухгалтерського обліку, аналізу і контролю.

2.2. Напрямами діяльності ЖСНТ “АСКО” є:

v інформування студентів та допомога у підготовці до конференцій, конкурсів, олімпіад;

v редагування та рецензування тез, статей та кваліфікаційних робіт між студентами;

v надання інформації про можливі місця публікації тез, матеріалів конференцій, наукових статей;

v надання інформації про можливість стажування або навчання за кордоном;

v підготовка до конференцій, олімпіад, навчання за кордоном шляхом закріплення за студентом відповідальних та старших студентів;

v моніторинг за активністю студентів ОФФ у науковій діяльності через публікацію звітів на сайті товариства;

v залучення студентів молодших курсів, а також магістрантів для підготовки до міжнародних та Всеукраїнських конференцій у ЖДТУ;

v проведення семінарів щодо обговорення змін у законодавчій базі, інших практичних питань за участі запрошення бухгалтерів-практиків, аудиторів, експертів та податківців;

v проведення навчальних курсів з метою навчання студентів технічному оформленню наукових робіт та підготовки їх презентацій;

v організація факультативів по вивченню фахових іноземних мов (англійська, польська, чеська, румунська, угорська, болгарська);

v організація студентських конференцій в ЖДТУ на ОФФ;

v обмін досвідом студентів старших курсів зі студентами молодших курсів щодо написання наукових робіт, підготовки виступів тощо.

3. Структура ЖСНТ “АСКО”

3.1. Головними структурними одиницями ЖСНТ “АСКО” є координатор ЖСНТ “АСКО”, Голова ЖСНТ “АСКО”, Секретар Ради ЖСНТ “АСКО” та Рада ЖСНТ “АСКО”.

4. Координатор ЖСНТ “АСКО”

4.1. Координатором ЖСНТ “АСКО” є керівник Управління науковою роботою університету.

4.2. Координатор ЖСНТ “АСКО”:

здійснює сприяння у науково-організаційній, науково-дослідній, науково-проектній та іншій діяльності Ради ЖСНТ “АСКО” в межах даного положення;

затверджує перспективні, річні, семестрові, щомісячні плани ЖСНТ “АСКО” та алгоритми роботи Ради ЖСНТ “АСКО”;

пропонує кандидатуру Голови ЖСНТ “АСКО” на розгляд Раді ЖСНТ;

має право поставити перед Радою ЖСНТ “АСКО” питання про звільнення від обов’язків Голови ЖСНТ “АСКО”.

5. Голова ЖСНТ “АСКО”

5.1. Голова обирається кваліфікаційною більшістю голосів (не менше 2/3) членів Ради ЖСНТ “АСКО” за представленням Координатора ЖСНТ “АСКО”.

5.2. Строк повноважень Голови ЖСНТ “АСКО” – один рік. Кількість висувань кандидата на посаду Голови  ЖСНТ “АСКО” обмежено строком його навчання в ЖДТУ.

5.3. Голова ЖСНТ “АСКО” зобов’язаний:

сприяти удосконаленню необхідних умов для розвитку студентської науки в ЖДТУ;

виконувати свої функції відповідно до даного Положення;

координувати діяльність Ради ЖСНТ “АСКО” щодо підготовки наукових проектів і планів роботи ЖСНТ “АСКО”;

керувати роботою Ради ЖСНТ “АСКО” щодо підготовки проектів звітів про результати науково-дослідної роботи студентів ОФФ ЖДТУ;

проводити методичну та консультаційну роботу з членами ЖСНТ “АСКО” з питань діяльності ЖСНТ “АСКО”;

проводити засідання Ради ЖСНТ “АСКО”;

звітуватися раз на місяць перед координатором ЖСНТ та Радою ЖСНТ “АСКО” про здійснену роботу за певний період;

здійснювати поточний контроль за виконанням рішень Ради ЖСНТ “АСКО”;

5.4. Голова ЖСНТ “АСКО” має право:

здійснювати від імені ЖСНТ “АСКО” взаємодію зі структурними підрозділами ЖДТУ, а також зовнішніми об’єднаннями та організаціями в межах своєї компетенції;

виносити на розгляд Ради ЖСНТ “АСКО” кандидатуру відповідального Секретаря ЖСНТ “АСКО”;

бути присутнім на зборах або засіданнях кафедр та інших наукових підрозділів ЖДТУ, в тому числі наукових секцій, клубів та ін., на яких розглядаються питання організації науково-дослідної роботи ОФФ;

Давати запити та отримувати від керівників і співробітників кафедр та ін. наукових підрозділів ЖДТУ, а також сленів Рдаи ЖСНТ “АСКО” необхідні дані про організацію науково-дослідної роботи ОФФ;

5.5. Підставою для відсторонення від посади Голови ЖСНТ “АСКО” є неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених даним Положенням.

5.6. Голова ЖСНТ “АСКО” може бути звільненим від обов’язків кваліфікаційною більшістю голосів (не менше 2/3) членів Ради ЖСНТ “АСКО”.

6. Рада ЖСНТ “АСКО”

6.1. Рада ЖСНТ “АСКО” є вищим колегіальним органом ЖСНТ “АСКО”.

6.2. Рада ЖСНТ “АСКО” формується зі студентів, відповідальних за вивчення іноземних мов та 5-ти студентів, обраних Головою та Заступником ЖСНТ “АСКО”.

6.3. Засідання Ради ЖСНТ “АСКО” здійснюють не рідше ніж два рази на місяць.

6.4. Роботу Ради ЖСНТ “АСКО” координує Секретар Ради ЖСНТ “АСКО”.

6.5. Відповідальний секретар Ради ЖСНТ “АСКО”:

забезпечує підготовку та проведення засідань Ради ЖСНТ “АСКО”;

забезпечує інформаційний супровід роботи Ради ЖСНТ “АСКО”;

веде базу членів Ради ЖСНТ “АСКО”.

6.6. Рада ЖСНТ “АСКО” зобов’язана:

здійснювати загальне керівництво діяльністю ЖСНТ “АСКО”;

розробляти стратегію розвитку ЖСНТ “АСКО”;

готувати аналітичні матеріали (звіти, довідки, статті, доповіді та ін.) про стан та перспективи розвитку науково-дослідної роботи студентів в ЖДТУ;

розробляти проекти методичної, інформаційної, нормативної та організаційно-розпорядчої документації щодо здійснення науково-дослідної роботи в ЖДТУ;

6.7. Рада ЖСНТ “АСКО” має право:

виносити на розгляд Координатора ЖСНТ “АСКО”, а також керівників кафедр, факультетів та наукових підрозділів ЖДТУ пропозиції щодо організації науково-дослідної роботи студентів в ЖДТУ;

здійснювати контроль в межах своєї компетенції за своєчасним та якісним виконанням науково-дослідної роботи;

звільняти від обов’язків Голову ЖСНТ “АСКО”, відповідального секретаря ЖСНТ “АСКО” 2/3 голосів членів ЖСНТ “АСКО” (за згодою з координатором ЖСНТ “АСКО”).

7. Членство в ЖСНТ “АСКО”

7.1. Членом ЖСНТ “АСКО” може стати студент ОФФ ЖДТУ, який займається науково-дослідною діяльністю  та бажає стати членом ЖСНТ “АСКО”.

7.2. Підставою членства в ЖСНТ “АСКО” є письмова заява про вступ в ЖСНТ “АСКО” на ім’я Голови ЖСНТ “АСКО”.

7.3. На підставі поданої заяви інформація про студента в єдину базу даних членів ЖСНТ “АСКО”.

7.4. Особова картка кожного члена ЖСНТ “АСКО” доповнюється інформацією про його досягнення в науково-організаційній, науково-дослідній, координаційній, науково-проектній та ін. діяльності по мірі її надходження.

7.5. В ЖСНТ “АСКО” відсутня система членських внесків.

7.6. Члени ЖСНТ “АСКО” мають рівні права та обов’язки.

7.7. Члени ЖСНТ “АСКО” мають право:

обирати та бути обраними у керівні органи ЖСНТ “АСКО”;

своєчасно отримувати інформацію про заходи ЖСНТ “АСКО”;

займатися науково-організаційною, науково-дослідницькою, координаційною, науково-проектною та ін. діяльністю, передбаченої планом роботи ЖСНТ “АСКО”;

подавати до публікації результати власних наукових досліджень;

виносити на розгляд Голови ЖСНТ “АСКО” пропозиції, що відносяться до організації науково-дослідної роботи студентів на ОФФ ЖДТУ;

вийти зі складу ЖСНТ “АСКО” за власним бажанням на підставі письмової заяви.

7.8. Члени ЖСНТ “АСКО” зобов’язані:

ознайомитися та дотримуватися даного Положення;

приймати участь у науково-дослідній, науково-організаційній та ін. діяльності, передбаченої планом роботи ЖСНТ “АСКО”;

виконувати рішення, прийняті Радою ЖСНТ “АСКО” та взяті на себе зобов’язання з питань, що входять до компетенції ЖСНТ “АСКО”;

не допускати дій, які можуть нанести збиток інтересам ЖСНТ “АСКО”.

Член ЖСНТ “АСКО” може бути виключений зі складу ЖСНТ “АСКО” за недотримання даного Положення на загальних зборах членів ЖСНТ “АСКО” за рішенням більшості членів ЖСНТ “АСКО”.

8. Відповідальність

8.1. Всі члени ЖСНТ “АСКО” несуть персональну відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даним Положенням.

© zsnt-asko
Конструктор сайтов - uCoz